Всемирное Белое Братство в веках

Всемирното Бяло Братство през вековете

д-р Методи Константинов, Боян Боев, Мария Тодорова, Борис Николов (съставители)

Слънцето нагряваше големите камъни край езерото Елбур и те излъчваха топлина. По водите на езерото тичаха отблясъци по стъпките на светлината. Ние бяхме насядали около Учителя на малката полянка край езерото. Във въздуха се носеше лек, сладостен дъх. Някакво малко цветенце разкриваше душата си. Върховете в околовръст подпираха големия небесен купол, изпълнен с благоухание и светлина.

Учителят каза:

Истинската църква е горе.

Когато ви питат: “Вие кои сте?”, кажете им: “Ние сме от една много велика църква!”

Един брат каза:

Във Франция има намерени документи, от които се вижда, че богомилите приемали прераждането.

Учителят отговори:

Време е вече да излезем да говорим по-открито за богомилите.

Прераждането е метод за самоусъвършенстване.

Самоусъвършенстване без прераждане не може да има. Детето нали расте и се променя? Променя се, за да стане господар на условията, при които живее. “Прерада” - т. е. идва, за да преработи своето минало, нищо повече. Понеже “рада” значи още “работя”.

Щом вчера е работил и днес ще работи. Сега някои религиозни хора считат, че Бащата трябва да работи, а човек да не работи - наготово да се живее. И Христос дойде на земята да помага, да работи. Втори път пак ще дойде, но в душите. Организирането на света се дължи на Бялото Братство. Всички религии са методи на Бялото Братство. Пратениците на Бялото братство са създали религиите.

В архивите на Бялото Братство се пазят всички тайни. Няма нищо пропуснато. Всички светии са негови членове и действат от Негово име. Бялото Братство е онова велико общество на Божествения свят, което е в прямо общение с Бога и с Христа. В края на века всички светии ще бъдат на земята. Те са вече тук на земята. Не казвам, че са тук на земята в плът, но в една или в друга форма са на земята и работят.

Учението на Бялото Братство е неизменно. То е основано на канара, която не може да се разбие. В това учение още от създаването на света, още от самото начало има ред факти, които са записани и се пазят. И един ден, когато вие се развиете, ще четете това, ще видите, каква е историята за създаването на света от началото до сега. Ще разберете всички стадии, през които сте минали, ще почнете да виждате тези фази. Те ще се явят пред вас като живи картини. Струва си да бъдете ученици на великото Бяло Братство, понеже Учителите на това Братство държат всичката архива на Космоса. Те пазят книгата на живота и всички вие трябва да изучавате тази книга. По-голямо благо от това няма. Ще се стремите да придобиете това изкуство. Изведнъж няма да дойде, но постепенно. Един ден ще си кажете: “Благодарим, че тръгнахме в този път”. Колкото по-рано тръгнете, толкова по-добре. Колкото по-късно тръгнете, и по-късно ще стигнете.

Щом сте верни на закона на Любовта, няма да има никакви изключения и тогава всичко ще се научите. Сега искам да запиша за ученици онези от вас, които искат да влязат в първия клас на Любовта. Учениците, които влязат в класа на Любовта, ще почнат да се записват постепенно. Белите Братя ви отварят място в своята школа. Първото нещо е да имате една беззаветна Любов. Ще влезете с пълно сърце, ум и душа. Но ще започнете всички с Любовта. Това е Божественият път. Бялото Братство върви по пътя на Любовта. Като влезете в този път, ще видите, че той е един от най-добрите. Няма друг по-хубав път. И в един живот няма да го научите. И в два, три, десет живота няма да го научите.

Пътят на Всемирното Бяло Братство е път на Любовта, Мъдростта и Истината едновременно. Основната цел е Любовта, а Мъдростта и Истината крепят Любовта.

Богомилите едно време работиха и понеже българите не бяха готови, паднаха под робство. Богомилите отидоха горе и сега, като се освободи България, пак дойдоха. Това е, дето се казва: слизане и качване. Те са сегашните ученици на Бялото Братство. Комунизмът е социално учение на физическия реален живот. Комунистите са най-външният кръг. Като се качат по-горе, те ще се приближат до богомилството. Комунистите не защитават богатите, но бедните. А в Писанието се казва, че Бог е Бог не на богатите, но на бедните и слабите.

Богомилите (в широк смисъл на думата) са били в Египет, Асирия, Вавилон, Персия, Гърция и пр. Те са били там в разни свои прераждания. Във време на Христа са минали в Палестина и от там пак в Гърция, от Гърция в Рим, Англия, Германия и пр. Богомилите (в широк смисъл на думата) се разделят на три клона.

И трите клона са живели дълго време в Египет. И трите клона са били в Индия, само че са излезли от там в разни времена.

Първият клон можем да наречем египетски. Той отива от Египет в Персия, Гърция и пр.

Вторият клон можем да наречем палестински. Той от Египет отива в Палестина и в християнската епоха отива в Рим, Англия, Германия и пр.

Третият клон можем да наречем богомилски в тесен смисъл на думата, или български клон. Той от Египет отива в Индия, от там в Арабия, Сирия, Мала Азия и България. Учениците на Всемирното Бяло Братство в днешната епоха представляват сбор от трите клона. Сега в България работят и трите клона.

Тези три клона - Египетски, Палестински и Богомилски в тесния смисъл на думата - идат от едно по-високо място. Тези, които ръководят трите клона, са посветени. Най-рано е излязъл първият, египетският клон, после палестинският и най-после българският или богомилският клон. Тези три клона могат да се нарекат клонове на Всемирното Бяло Братство.

В Гърция те се наричат орфисти, в Палестина - есеи, в Египет - херметисти, в Персия - маздеисти. Маздеистите са разклонение на първия, египетския клон.

Първият клон е построил в Египет пирамидите. В Индия трите клона са оставили повече философска наука, а в Египет - повече научен материал.

Съвременната култура почти прилича на египетската. И в двете култури имаме подобни прояви: вдигане на тежести, строеж на пирамиди, на Айфелова кула, на параходи, пробиване на тунели и пр.

Първият клон имал за цел да подготви условията за християнството, да подготви съзнанието на човечеството за християнството.

Вторият клон имал за цел да внесе християнството в света, да го разпространи.

Третият клон имал за цел да реализира Божественото учение, християнството.

Богомилите не са успели в България поради гонението от реакционните кръгове, но са дали мощен тласък на европейската култура.

Розенкройцерите са разклонение на третия, богомилския клон. И те имат за цел подготвянето на новата култура. Първото име на богомилите е било съвсем друго. В България са им дали името богомили. Ще ви кажа по-нататък тяхното име. Може да се напише книга, в която да се прокара идеята, как българите като изгониха богомилите, пострадаха и попаднаха под турско робство. Да се напише съчинение: “Недоброто отнасяне на българите към богомилите и последствията от това”. Най-виден богомил е бил Боян Магът. Поп Богомил е бил проповедник, разпространител.

Чешкото братство в Чехия, квакерите в Англия, илюминатите и пр. са произлезли все от богомилите. После реформацията се разрази в богомилски дух.

Богомилите не са били мирен елемент. От България са отишли във Франция, Англия и много други страни. След откриването на Америка те са отишли и там. Богомилите са били много смели. Ние ще изнесем данните. Те ще кажат: “Докажете го исторически”. А ние ще кажем: “Опровергайте го исторически”. Законът е такъв: “Дето е текло вода, пак ще тече”.

Един брат каза:

В списанието “Училищен преглед” има статия против богомилите.

Учителят отговори:

Кажи на автора така: “Ти си писал за богомилите без свещ. Запали си свещта”.

Тук се работи за Царството Божие на земята.

Някои проповядват национализъм. Оставете тези идеи.

Национализмът е идея на старата култура.

Всеки народ е уд на Цялото. Краката работят за тялото и тялото за краката. из "Разговорите при седемте рилски езера"

електронна версия на книгата

Перевод поместить в правом столбце с разбивкой по абзацам аналогично болгарскому тексту.

Всемирное Белое Братство в веках

Д-р Методи Константинов, Боян Боев, Мария Тодорова, Борис Николов (составители)

Солнце согревало большие камни на берегу озера Элбур и они излучали тепло. По следам света над водной гладью озера бежали отблески. Мы расселись вокруг Учителя на маленькой полянке на краю озера. В воздухе носилось легкое, сладостное дуновение. Какой-то маленький цветочек раскрывал свою душу. Вершины и их окрестности подпирали большой небесный купол, наполненный благоуханием и светом.

Учитель сказал:

Истинная церковь наверху.

Когда вас спросят: "Кто вы?", говорите: "Мы из одной величайшей церкви!"

Один брат сказал:

Во Франции найдены документы, из которых видно, что богомилы принимали перерождение.

Учитель ответил:

Да, пришло время выйти и говорить о богомилах более открыто.

Перерождение - это метод самосовершенствования.

Самосовершенствования без перевоплощения быть не может. Ведь ребенок растет и меняется? Меняется, чтобы стать хозяином условий, в которых он живет. "Прерада" - т.е. приходит, чтобы переработать свое прошлое, и ничего более. Поскольку "рада" еще означает "работать".

Если ты работал вчера, будешь работать и сегодня. Сейчас некоторые религиозные люди считают, что Отец должен работать, а человек не должен - ему нужно пожить. Даже Христос пришел на Землю помогать, работать. Он придет и во второй раз, но в души. Организовать мир должно Белое Братство. Все религии - это методы Белого Братства. Религии создали посланники Белого Братства.

В архивах Белого Братства хранятся все тайны, ничего не пропущено. Все святые - его члены и действуют от Его имени. Белое Братство - это великое общество Божественного мира, которое напрямую общается с Богом и с Христом. В конце века все святые будут на Земле. Они уже здесь, на Земле. Я не говорю, что они находятся здесь в плоти, но в той или иной форме они на Земле и работают.

Учение Белого Братства неизменно. Оно зиждется твердой основе — на скале, которую не возможно разрушить (не может расколоться). В этом учении еще со времен создания мира, еще с самого начала, записан и хранится ряд фактов (существовал ряд фактов, которые были записаны и с тех пор хранятся). Однажды (Когда-нибудь), когда вы разовьетесь, вы это прочитаете и увидите всю историю создания мира от начала времен и доныне. Вы поймете все стадии, через которые прошли и начнете видеть эти факты. Они проявятся перед вами, как живые картины. Стоит быть учениками великого Белого Братства, поскольку Учителя этого Братства держат (сохраняют) все архивы Космоса. Они хранят книгу жизни и все вы должны изучать эту книгу. Большего блага, чем это, нет. Стремитесь приобрести это искусство, оно придет не сразу, а постепенно. Но однажды вы скажете: "Мы благодарны за то, что пошли этим путем". Чем раньше вы пойдете (тронетесь в путь), тем лучше. Чем позже пойдете (тронетесь? выйдете?), тем позже придете.

Если вы верны закону Любви, не будет никаких исключений, и тогда вы научитесь всему. Сейчас я хочу записать в ученики (число учеников) тех из вас, кто хочет пойти (поступить) в первый класс Любви. Учеников, которые войдут в класс Любви, начнут записываться постепенно. Белые Братья предоставляют вам место в своей школе. Первое, что необходимо, - вы должны иметь беззаветную Любовь. Идите с полным сердцем, умом и душой. (Но все вы начнете) Начните все с Любовь. Это Божественный путь. Белое Братство идет путем Любви. (Встав) Когда вы ступите на этот путь, вы увидите, что (это) он - один из самых лучших (путей). Лучшего пути нет. Но за одну жизнь вы его не познаете. Не познаете вы его и за две, и за три, и за десять жизней.

Путь Всемирного Белого Братства - путь Любви и Мудрости одновременно. Основная цель - это Любовь, а Мудрость и Истина ее поддерживают.

Богомилы работали одно время (В свое время работали Богомилы), но поскольку болгары к этому были не готовы, они попали в рабство. Богомилы ушли наверх (в высшие миры) и сейчас, когда Болгария освободилась, они (вернулись) пришли опять. Это и есть то, что называется схождением и восхождением. Они — нынешние ученики Белого Братства. Коммунизм - это социальное учение физической, реальной жизни. Коммунисты — самый высший круг. Поднявшись еще выше, они приблизятся к богомильству. Коммунисты защищают не богатых, а бедных. И в Писании говорится, что Бог не является Богом богатых, но бедных и слабых.

Богомилы (в широком смысле слова) были в Египте, Ассирии, Вавилоне, Персии, Греции и пр. Они были там в своих разных перерождениях. Во времена Христа они пошли в Палестину, а оттуда опять в Грецию, из Греции в Рим, Англию, Германию и пр. Богомилы (в широком смысле слова) делятся на три ветви.

Все три ветви долгое время жили в Египте. Все три ветви были в Индии, только ушли оттуда в разное время.

Первую ветвь мы можем назвать египетской. Она уходит из Египта в Персию, Грецию и пр.

Вторую ветвь можно назвать палестинской. Из Египта она уходит в Палестину и в христианскую эпоху уходит ( — )в Рим, Англию, Германию и пр.

Третью ветвь можно назвать богомильской в узком смысле этого слова, или болгарской ветвью. Она из Египта уходит в Индию, оттуда в Аравию, Сирию, малую Азию и Болгарию. В наше время Учениками Всемирного Белого Братства являются представителями всех трех ветвей. Сейчас в Болгарии работают все три ветви.

Эти три ветви - Египетская, Палестинская и Богомильская (в узком смысле слова) приходят из горнего мира. Те, кто руководят этими тремя ветвями, — посвященные. Раньше всего вышла первая, египетская ветвь, потом палестинская и, наконец, богомильская. Эти три ветви можно назвать ветвями Всемирного Белого Братства.

В Греции их называют орфеистами, в Палестине - ессеями, в Египте герметистами, в Персии - маздеистами. Маздеисты - это отклонение первой, египетской ветви.

Первая ветвь построила в Египте пирамиды. В Индии три ветви оставили в основном философскую науку, а в Египте - в основном научный материал.

Современная культура почти похожа не (напоминает) египетскую. В (них) обеих культурах есть похожие (сходные) проявления (или проще — они проявляются очень похоже:) подъем тяжестей (грузов), строительство пирамид, Эйфелева башня, пароходы, пробивание (прокладывание) тоннелей и пр.

Целью первой ветви было - подготовить условия для христианства, подготовить сознание человечества для христианства (к христианству).

Целью второй ветви было - внести христианство в мир, распространить его.

Целью третье ветви было (Цель третьей ветви — )- реализовать Божественное учение, христианство.

У богомилов не получилось в Болгарии из-за гонения реакционных кругов, но они дали мощный толчок европейской культуре.

Розенкрейцеры - это разветвления (ответвление) третьей, богомильской ветви. Их цель - подготовить новую культуру (подготовка новой культуры). В начале богомилы назывались совсем иначе. Имя «богомилы» им дали в Болгарии. Их имя я скажу вам потом. Вы можете (Можно) написать книгу, в которой проведете (проводится) идею (идея, что болгары, выгнав богомилов, сами пострадали, попав в турецкое рабство), как болгары выгнали богомилов, потому пострадали и попали в турецкое рабство. Напишите (Написать) сочинение: "Плохое отношение болгар к богомилам и (какое это имело) последствия этого". Самым известным богомилом был Боян Маг. Поп Богомил был проповедником, распространителем.

Чешское братство в Чехии, квакеры в Англии, иллюминаты и пр. все они произошли от богомилов. Потом разразилась реформация — в богомильском духе.

Богомилы не были мирным элементом. Из Болгарии они ушли во Францию, в Англию и во многие другие страны. После открытия Америки они пошли и туда. Богомилы были очень смелыми. Мы (приводим данные) говорим о фактах. Они (Нам) скажут: "Докажите это исторически". А мы ответим: "Опровергнете исторически". Закон таков: "Где вода уже текла, там опять потечет". (Вода всегда течет по старому руслу)

Один из братьев говорит (сказал):

В журнале "Школьное обозрение" есть статья против богомилов.

Учитель ответил:

Скажи автору так: "Ты писал о богомилах без свечи. Зажги свечу".

Здесь работают для Царства Божьего на Земле.

Некоторые проповедуют национализм. Оставьте эти идеи.

Национализм - это идея старой культуры.

социальное учение физической, реальной жизни. Коммунисты - это самый внешний круг. Когда они поднимутся выше

Каждый народ - это член Целого. Ноги работают для тела, а тело для ног.

Из книги "Разговоры у семи Рильских озер". Электронная версия книги.